Statut

STATUT

BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY W BARTOSZYCACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Dom Kultury w Bartoszycach zwany dalej Bartoszyckim Domem Kultury utworzony na mocy Uchwały nr 263/XXXII/2001 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 22 listopada 2001r. jest samorządową instytucją kultury. Dom Kultury jest jednostką finansowaną z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce, która jest organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

 

§ 2

Dom Kultury, o którym mowa w § 1 działa w oparciu o przepisy:

1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2005r.Nr 249, poz. 2014 z późn. zm.),

4. Przepisy prawa miejscowego,

5. Postanowienia niniejszego statutu.

 

§ 3

1. Bartoszycki Dom Kultury działa na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce, jednak swoją działalność programową może prowadzić także na terenie Pol¬ski oraz poza jej granicami.

2. Siedziba Bartoszyckiego Domu Kultury znajduje się przy ulicy Bohaterów Warszawy 11 w Bartoszycach.

3. Bartoszycki Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do pro¬wadzonego przez organizatora rejestru nr 2 instytucji kultury- znak EKS-0411.

4. Bartoszycki Dom Kultury używa podłużnej pieczęci odpowiadającej jego pełnej nazwie.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY

 

§ 4

Celem działania Bartoszyckiego Domu Kultury jest:

1)     organizowanie i prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kul¬tury,

2)     pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

3)     współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie promocji kultury.

4)     pozyskiwanie środków finansowych na realizacją statutowych zadań BDK z funduszy zewnętrznych.

 

§ 5

Do podstawowych zadań Domu Kultury należą w szczególności:

1)    rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,

2)    tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;

3)    prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej,

4)    gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach kultury i działalności artystycznej,

5)    inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządo¬wymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;

6)    działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,

7)    współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;

8)    prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,

9)    edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

10)   kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolne¬go,

11)   inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

12)   otoczenie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i sprawowanie mecenatu nad młodymi talentami

 

§ 6

Realizacja zadań Bartoszyckiego Domu Kultury następuje w szczególności przez:

1)       prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,

2)       prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, odczytów, przeglądów, turniejów, pokazów, aukcji, działalności wydawniczej itp.,

3)       współpracę z artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze miasta, gminy i powiatu bartoszyckiego, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

4)    świadczenie usług fotograficznych, filmowych, plastycznych, wydawniczych, oraz innych usług z zakresu kultury,

5)    prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,

6)    prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej oraz artykułów użytku kulturalnego,

7)    organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń,

8)    inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

9)    prowadzenie nie obozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno-krajoznawczych,

10)  prowadzenie nauki języków obcych i organizowanie szkoleń i kursów z różnych dziedzin twórczości kulturalnej, takich jak: taniec, muzyka, plastyka, malarstwo, majsterkowanie, teatr, literatura, poezja, film i innych,

11)  prowadzenie działalności impresaryjnej,

12)  organizowanie imprez rozrywkowych, sportowych i turystycznych na tere¬nie gminy i poza jej terytorium,

13)  realizowanie imprez zleconych, w tym okolicznościowych, rodzinnych, ob¬rzędowych,

14)  prowadzenie sprzedaży artykułów związanych tematycznie z Bartoszyckim Domem Kultury, miastem i powiatem bartoszyckim takich jak: gadżety, foldery, pocztówki, wytwory rękodzieła i inne,

15)  świadczenie usług gastronomicznych,

16)  optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia,

17)  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej.

18) rozwijanie wspólnych inicjatyw w zakresie kultury i edukacji z lokalnymi przedsiębiorcami

19) pozyskiwanie finansowania działalności BDK z funduszy zewnętrznych

 

ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA

 

§ 7

1. Organizację wewnętrzną Bartoszyckiego Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora BDK po zasięgnięciu opinii Burmistrza miasta Bartoszyce.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz miasta Bartoszyce.

3. W celu wyłonienia kandydata na dyrektora Burmistrz miasta Bartoszyce może przeprowadzić konkurs na to stanowisko.

 

§ 8

1. Dom Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Wobec pracowników Bartoszyckiego Domu Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwia¬nia powierzonych im spraw.

 

§ 9

W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu Bartoszycki Dom Kul¬tury może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia podstawowej działalności kulturalnej.

 

ROZDZIAŁ IV ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY

  

§ 10

1. Bartoszyckim Domem Kultury zarządza dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno - gospodarczą i finansową. Dyrektor przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działalności instytucji. Dyrektor reprezentuje Bartoszycki Dom Kultury na zewnątrz.

2. Burmistrz miasta Bartoszyce wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowe¬go dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury.

 

§ 11

Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym (pracodawcą) pracowników Bartoszyckiego Domu Kultury, zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę, określa ich zakresy obowiązków oraz wykonuje wszelkie inne czynności wyni¬kające ze stosunku pracy.

W Bartoszyckim Domu Kultury zatrudnia się pracowników działalności pod¬stawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością BDK.

 

§ 13

1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

2. Wynagrodzenia pracowników określa regulamin wynagradzania wydany na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących instytucje kultury.

 

ROZDZIAŁ IV

MIENIE I FINANSE BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY

 

§ 14

1. Majątek Bartoszyckiego Domu Kultury może stanowić przedmiot użytkowania lub innej formy posiadania w ramach stosownych umów.

2. Dyrektor kieruje i odpowiada za całokształt spraw, problemów i zadań związanych z funkcjonowaniem BDK i prawidłowym wykorzystaniem przydzielonego, bądź przekazanego do użytkowania mienia.

 

§ 15

1. Bartoszycki Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności, celowości i legalności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Bartoszyckiego Domu Kultury jest plan finansowy działalności instytucji zatwierdzany przez dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Działalność Domu Kultury jest finansowana:

1)     z dotacji budżetowych,

2)     z wpływów z prowadzonej działalności,

3)     z darowizn,

4)     z dotacji celowych,

5)     ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, 6) ze środków z innych źródeł.

4. Bartoszycki Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Miasta w Bartoszycach w terminie do 31 marca roku następnego po roku obrachunkowym.

 

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 16

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl