Działalność

Zadanie każdego Domu Kultury jest proste: "działać lokalnie". Wizja Bartoszyckiego Domu Kultury wynika z obserwacji zmieniającej się szybko rzeczywistości. Staramy się w taki sposób pracować, aby odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności, ale również te potrzeby kreować. Stąd różnorodność naszych działań i narzędzi jakimi się posługujemy, a także różnorodność adresów pod które działania nasze kierujemy.

Nie tracąc z oczu misji, którą mamy do spełnienia, staramy się myśleć przedsiębiorczo i budować naszą instytucję w sposób fantazyjny i innowacyjny. Zadajemy sobie pytanie: kim jesteśmy?, dla kogo mamy tworzyć kulturę?, jakie stawiamy sobie cele? jak chcemy je realizować? Możemy przecież robić nie tylko lepiej i więcej, ale zupełnie inaczej. Bartoszycki Dom Kultury stara się wyjść ,,ze swojego pudełka’’, poszukuje i buduje partnerstwa lokalne, wychodzi również do społeczności lokalnej o jej oczekiwania.

Dom Kultury nie jest jedynie miejscem dla wybrańców- osób uzdolnionych, ale również stara się kierować swoją ofertę do środowisk zagrożonych, wykluczonych, do takich, do których trzeba wyjść z inicjatywą. Pragniemy, aby nasza ,,perełka kultury’’ była w przyszłości bankiem pomysłów, inicjatyw i instytucją, którą można podglądać, zarażać się nią i stymulować.

Bartoszycki Dom Kultury tworzy koalicję na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, pozyskuje partnerów do współpracy w wymianie barterowej (bezgotówkowej), z którymi dzieli się przeróżnymi zasobami: ludźmi, sprzętem, doświadczeniem. Naszymi partnerami są nie tylko instytucje, które z założenia realizują cele podobne do naszych. Oprócz szkół, urzędów, czy ośrodków kultury z sąsiednich miejscowości, są także lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, podmioty lokalnego biznesu, media lokalne, itp.

Na każdym kroku staramy się doceniamy naszych partnerów, czy też sponsorów i odpowiednio dziękujemy im za ofiarowany nam czas i środki finansowe.

Działalność merytoryczna

Bartoszycki Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o Statut placówki oraz ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (zmiany do ustawy z dnia 31.08.2011r.), której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Nasza instytucja prowadzi działalność edukacyjno- kulturalną. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznanie odbiorców kultury z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży, dorosłych z terenu naszego miasta.

Organizujemy, współorganizujemy i realizujemy większość działań kulturalnych na terenie miasta Bartoszyce. Strategia działalności przyjęta przez naszą placówkę zakłada dwutorowość, to znaczy animowanie i popularyzowanie amatorskiej działalności w oparciu o zajęcia zespołów i grup artystycznych oraz upowszechnianie kultury i sztuki artystycznej w oparciu o prezentacje profesjonalnych twórców.

Zajęcia zespołów i grup artystycznych odbywają się w przygotowanych salach i pracowniach, które staramy się sukcesywnie doposażać zważywszy na duże zaniedbania w tym względzie w latach poprzednich; natomiast prezentacje, koncerty, wystawy odbywają się w Bartoszyckim Domu Kultury oraz w plenerach.

Misją Bartoszyckiego Domu Kultury jest wszechstronna, wielokierunkowa działalność kulturalna, edukacyjna i społeczna. Ideą naszej instytucji jest organizowanie imprez w wielu miejscach naszego miasta, aby z jednej strony przybliżyć i ułatwić mieszkańcom Bartoszyc dostęp do kultury, a z drugiej, pragniemy aby organizowane przedsięwzięcia odbywały się w optymalnych warunkach.

Ważnym elementem popularyzacji i upowszechniania kultury jest informacja oraz dostęp do niej. Dlatego o naszych imprezach informujemy szeroko za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych, prasy lokalnej, tv kablowej, radia, wywieszaniu plakatów i informacji na słupach ogłoszeniowych, w szkołach, instytucjach publicznych i prywatnych.

Do podstawowych zadań Bartoszyckiego Domu Kultury należy w szczególności:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
- tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej oraz zainteresowanie sztuką;
- inspirowanie działań artystycznych, kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
- edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;
- prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej, itp.
- troska o kultywowanie tradycji ludowych, obrzędów, zwyczajów, rozwój folkloru, rękodzieła ludowego.

W/w zadania Bartoszycki Dom Kultury realizuje poprzez:

- prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;
- prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, odczytów, pokazów, aukcji, działalności wydawniczej;
- współpracę z artystami, twórcami, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym;

- prowadzenie działalności impresaryjnej;

- organizowanie szkoleń i kursów, takich jak: taniec, muzyka, plastyka, malarstwo, teatr, literatura, poezja, film, itp.

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl